Skip to content
Retail Senior Sales Executive
VACANCIES -3
Whole Sale Sales Executive
VACANCIES - 3
Retail Sales Executive
VACANCIES - 5
Purchase Manager
VACANCIES - 1
Purchase Executive
VACANCIES -4
Logistics incharge
VACANCIES - 1
Marketing Manager
VACANCIES -1
Customer Care Executive
VACANCIES - 1
Senior Account Executive
VACANCIES -1
Account Executive
VACANCIES - 1
Inventory Controller
VACANCIES -1
Inventory Executive
VACANCIES - 12
Senior Account Executive
VACANCIES -1
Account Executive
VACANCIES - 1
Inventory Controller
VACANCIES -1
Administration
VACANCIES - 1
Senior Inventory Executive
VACANCIES -1
Picking & Packing Incharge
VACANCIES - 1
Scanning & Validation Executive
VACANCIES -2
Teller
VACANCIES - 4
Costing Executive
VACANCIES -1
Asst.Product & Catalogue Executive
VACANCIES - 1
Picking & Packing Executive
VACANCIES -11
Catalogue Coordinator
VACANCIES - 1
Media Head
VACANCIES -1
Media Coordinator
VACANCIES - 1
Photographer
VACANCIES -2
Editor
VACANCIES - 2
Security
VACANCIES -2
House Keeping
VACANCIES - 3
Mechanic
VACANCIES -2
QC & Packing
VACANCIES -4
Driver
VACANCIES -4
Office Boy
VACANCIES -2